Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จดหมาย ภาษาอังกฤษ

(n.) letter
คำอธิบาย : หนังสือที่มีไปมาถึงกัน
คำอื่น ๆ : correspondence; mail
คำความหมายเดียวกัน : หนังสือ
ตัวอย่าง : ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ
หน่วยนับ : ฉบับ, แผ่น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา