Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คำหับ หมายถึง/ความหมาย

(จ.) ก. ตรวจสอบตรงกัน, เดิมเป็นวิธีการสั่งเคลื่อนทัพของจีน คือใช้ไม้ไผ่มาเขียนหรือประทับตราแล้วผ่าเป็น ๒ ซีก ผู้ออกคำสั่งถือไว้ซีกหนึ่ง อีกซีกหนึ่งส่งไปให้ผู้รับคำสั่ง เมื่อจะให้ผู้รับคำสั่งปฏิบัติการ ก็จะส่งซีกที่ตนถือไว้ไปให้ผู้รับคำสั่งประกอบกับซีกที่ตนถืออยู่ จึงเป็นคำสั่งอันถูกต้องสมบูรณ์, คำนี้ต่อมาใช้ในหนังสือทางไมตรี เรียกว่า ราชสาส์นคำหับ ปรากฏในแผ่นดินพระเจ้าไท้โจ๊ว ราชวงศ์เหม็ง ว่าได้ส่งราชสาส์นคำหับมาถึงกรุงศรีอยุธยา, ราชสาส์นคำหับนี้แบ่งเป็น ๒ ชุดสำหรับใช้ตรวจสอบรายการต่างๆ ที่ทั้ง ๒ ประเทศจะติดต่อกัน ให้รายการนั้นตรงกัน, ฉะนั้น ราชสาส์นคำหับจึงเท่ากับหนังสือตรวจสอบรายการคู่ เป็นราชสาส์นเพิ่มขึ้นจากพระราชสาส์นสุพรรณบัตร, แต้จิ๋วออกเสียงเป็น คำฮะ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

โฆษณา