Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

คำสุภาพ หมายถึง/ความหมาย

(ฉล.) น. โดยมากใช้ในระเบียบ การแต่งโคลง หมายถึง คำอื่นๆ ที่ข้อบังคับโคลง และร่ายไม่ได้บังคับให้ใช้วรรณยุกต์ เอกหรือโท.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
คำสุภาพ : (ฉันทลักษณ์) น. คําที่ไม่ผันด้วยวรรณยุกต์ทั้ง ๔.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา