Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ข้อซักถาม ภาษาอังกฤษ

(N) question
คำอธิบาย : คำถาม, ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องการคำตอบ
คำอื่น ๆ : query
ตัวอย่าง : ฝ่ายบริหารของกทม.ได้มีการตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภากทม.ในทุกๆ ประเด็นจนมีความกระจ่างชัด

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา