Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ขนัด หมายถึง/ความหมาย

น. หมู่, ลำดับ, ขั้น, แถว, แนว; ใช้เรียกสวนแปลงหนึ่งว่า ๑ ขนัด. ก. ขัดไว้, ขืนไว้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ขนัด : [ขะหฺนัด] น. แถว, แนว, เช่น เรือแล่นเป็นขนัด; ลักษณนามใช้เรียกสวนที่มีคันดินกั้นเป็นตอน ๆ เช่น สวนขนัดหนึ่ง สวน ๒ ขนัด. ว. แออัด ในคําว่า แน่นขนัด.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา