Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ก๊ก หมายถึง/ความหมาย

(จ. ประเทศ) น. พวก, หมู่, เมือง; (ชบ.) พวกสกุลเดียวกัน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ก๊ก : น. พวก, หมู่, เหล่า, โดยปรกติมักใช้เข้าคู่กันว่า เป็นก๊กเป็นพวก เป็นก๊กเป็นหมู่ เป็นก๊กเป็นเหล่า. (จ. ว่า ประเทศ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา