Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ก็ หมายถึง/ความหมาย

[เก้าะ] สัน. คำเชื่อมความแสดงความหมาย ว่าคล้อยตาม เช่น เขาได้ฟังห้ามก็นั่งลง, ใช้เชื่อมคำเพื่อให้ความสมบูรณ์ขึ้น เช่น คนไม่กินเนื้อก็มี, ใช้ประกอบคำอื่น เช่น ก็ดี ก็ได้ ก็ช่าง ก็ตาม ก็แหละ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ก็ ๑ : สัน. แล้ว, จึง, ย่อม, เช่น พอหันหน้ามาก็พบเขา ทำดีก็ได้ดี. ก็ ๒ : นิ. ไขความ เช่น ถึงแก่กรรมก็ตายนั่นเอง ประสาทพิการก็บ้านั่นเอง, เน้นความให้เด่นหรือให้ชัดแจ้ง เช่น ทั้งฟืนเจ้าก็หัก ทั้งผักเจ้าก็หา.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา