Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กิเลสมาร หมายถึง/ความหมาย

น. กิเลสคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจ และทำใจให้เศร้าหมองซึ่งนับว่าเป็นมาร มารคือผู้ล้างผลาญความดี.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กิเลสมาร : น. กิเลสซึ่งนับเป็นมารอย่างหนึ่ง. (ป.). (ดู มาร).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา