Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

การทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ

(N) transliteration
คำอธิบาย : การรับเอาคำของภาษาหนึ่งมาใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีถ่ายเสียงและถอดอักษร เช่น เขียนทับศัพท์ แปลทับศัพท์
ตัวอย่าง : ราชบัณฑิตยสถานได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาหลายชุด เพื่อวางหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างๆ เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น ฯลฯ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา