Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กัมพูชา ภาษาอังกฤษ

(N) Cambodia
คำความหมายเดียวกัน : เขมร
ตัวอย่าง : ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย
หน่วยนับ : ประเทศ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา