Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กรุณา หมายถึง/ความหมาย

[กะ-รุ-นา] (มค. กรุณา) น. ความเอ็นดู, ความปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์, ความเอาใจช่วยเหลือเขาในเมื่อเห็นเขาต้องภัยได้ทุกข์ เป็นข้อ ๑ ในพรหมวิหาร ๔.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กรุณา : [กะรุนา] น. ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ เป็น ๑ ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา; ใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพ เช่น กรุณาส่ง; ใช้ร่วมกับคำ พระ เป็นสรรพนามสําหรับพระเจ้าแผ่นดิน เช่น กราบบังคมทูลพระกรุณา. (ป.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา