Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระแหล่ง หมายถึง/ความหมาย

น. วัตถุคล้ายกระดิ่ง รูปสี่เหลี่ยมแบนทำด้วยเหล็ก ใช้แขวนคอม้า โค กระบือ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กระแหล่ง : [-แหฺล่ง] น. วัตถุคล้ายกระดิ่ง แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบน ทําด้วยเหล็ก ใช้แขวนคอม้า โค กระบือ.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา