Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระมัง หมายถึง/ความหมาย

ว. คำแสดงความไม่แน่ใจ, ใช้ว่า กระหมั่ง ก็มี. น. ปลาน้ำจืด รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน พื้นตัวเป็นสีขาว กระโดงหลังและครีบท้องใหญ่และแข็ง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กระมัง ๑ : ว. คําแสดงความไม่แน่ใจ, คําแสดงความคาดคะเน, (ใช้ไว้ท้ายประโยค) เช่น เป็นเช่นนี้กระมัง, ในบทกลอนใช้ว่า กระหมั่ง ก็มี. กระมัง ๒ : น. ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Puntioplites proctozysron ในวงศ์ Cyprinidae รูปร่างคล้ายปลาตะเพียน มีกระดูกครีบก้นแข็งแรงและเป็นหยัก ครีบหลังมีขนาดใหญ่ พื้นลําตัวเป็นสีขาว, เหลี่ยม ก็เรียก.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา