Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระต่าย ภาษาอังกฤษ

(N) rabbit
คำอธิบาย : ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า (Lepus peguensis) ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว ขุดดินเป็นโพรงอาศัย ส่วนที่นำมาเลี้ยงตามบ้าน มีหลายชนิดและหลายสี
ตัวอย่าง : กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชอบกินหัวผักกาด
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) coconut grater
คำความหมายเดียวกัน : กระต่ายขูดมะพร้าว
ตัวอย่าง : แม่ชอบใช้กระต่ายขูดมะพร้าวแทนการซื้อมะพร้าวที่ขูดสำเร็จมาแล้ว
หน่วยนับ : คัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา