Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระติกน้ำร้อน ภาษาอังกฤษ

(N) vacuum bottle
คำอธิบาย : ภาชนะสำหรับใส่น้ำร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำให้ร้อนอยู่ได้
คำอื่น ๆ : Thermos; thermos; thermos bottle; Thermos bottle
ตัวอย่าง : กระติกน้ำร้อนสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิความร้อนของน้ำได้นาน
หน่วยนับ : ใบ, ลูก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา