Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระดังงาลนไฟ หมายถึง/ความหมาย

(สว.) น. หญิงที่ผ่านชายมาแล้ว หรือผู้หญิงที่เคยแต่งงานแล้ว ย่อมรู้จักวิธีปรนนิบัติผู้ชายดีกว่าผู้หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กระดังงาลนไฟ : (สํา) น. หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนนิบัติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา