Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

กระจัง หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อลายเครื่องประดับที่อยู่บนชั้นหรือขอบของสิ่งบางอย่าง เช่น ชั้นฐานธรรมาสน์, เครื่องประดับ ที่มีลวดลายชนิดนี้เรียกว่า ตัวกระจัง ใช้ประดับหลังเฟี้ยมลับแลและอื่นๆ; ปลาชนิดหนึ่ง อาศัยอยู่ในน้ำกร่อยและน้ำเค็ม รูปคล้ายปลาตีน แต่ลำตัวโตกว่าปลาตีนชนิดธรรมดา.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กระจัง ๑ : น. ชื่อลายอย่างหนึ่ง ใช้เป็นลวดลายสําหรับเครื่องประดับที่อยู่บนชั้นหรือตามขอบของสิ่งบางอย่าง เช่น ชั้นฐานธรรมาสน์ กระจังมีหลายแบบ เช่น กระจังตาอ้อย กระจังเจิม กระจังปฏิญาณ, เครื่องประดับที่มีลวดลายชนิดนี้ เรียกว่า ตัวกระจัง ใช้ประดับหลังเฟี้ยมลับแลและอื่น ๆ. กระจัง ๒ : น. ชื่อปลาน้ำกร่อยชนิด Periophthalmodon schlosseri ในวงศ์ Periophthalmidae พบในบริเวณป่าชายเลน รูปร่าง การเคลื่อนไหวและความสามารถขึ้นมาพ้นน้ำได้คล้ายปลาจุมพรวดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า มีครีบอกเป็นกล้ามเนื้อใช้ต่างตีน ช่วยครีบหาง ทํารูลึกอยู่ในเลน เคลื่อนไหวได้รวดเร็วบนผิวเลนและผิวน้ำ ปีนเกาะบนที่ชันและกระโจนเป็นห้วง ๆ ได้, เขียนเป็น กะจัง ก็มี.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา